Undervisning

Svedenskolan Bergshamra är en skola som består av två skolenheter: grundskola och grundsärskola.

Skolan har tillstånd för undervisning från förskoleklass till årskurs 9, samt för fritidshem. Undervisningen bedrivs utifrån Lgr11- läroplanerna för grundskolan och grundsärskolan. Elevernas kunskapsresultat följs upp och analyseras regelbundet. Eleverna är huvudpersoner i sitt lärande och är med och planerar samt utvärderar de pedagogiska planeringarna som görs för varje arbetsområde. Eleverna leder sina egna IUP-samtal utifrån ålder och mognad och på samtalen sätts individuella mål.

Lokaler

Svedenskolans lokaler är modernt utrustade och ändamålsenliga för vår verksamhet.

Det finns egna ingångar utifrån och kapprum till samtliga klassrum. Klassrummen har egna toaletter och är utrustade med ActiveBoard/Panaboard. Vi har salar för idrott, musik, musikterapi, trä-, metall- & textilslöjd, hem- & konsumentkunskap, NO/teknik, dramarum, gemensamt konferensrum, bibliotek och matsal.

Samtliga lokaler genomgår kontinuerlig renovering enligt renoveringsplan.

Skolgården nyinvigdes våren 2007 och är anpassad till vår elevgrupp. Idrottssalen med duschar och omklädningsrum samt bastu i båda avdelningarna invigdes i november 2009. De äldre eleverna i grundskolans klasser, samt intilliggande fritids flyttade in i nyrenoverade rum till skolstart lå 2010/2011 samtidigt fick ämnet hem- och konsumentkunskap en nyrenoverad lokal.

Sv/SO/Kommunikation

Ur kursplan Svenska för grund- grundsärskolan:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Ur kursplan SO-ämnet grundsärskolan:

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang och om hur människor har skapat och förändrat samhällen och kulturer. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande och få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden.

Drama

Svedenskolan erbjuder dramaundervisning som en del av ämnet svenska. På dramalektionerna utvecklar vi kommunikation och samspel genom rollspel, fantasiövningar, koncentrationslekar och reflektioner. Under lektionerna arbetar vi i grupp med olika praktiska övningar och reflekterar kring kommunikation, samarbete och svårigheter. Lektionernas innehåll anpassas till varje elevgrupp och till individernas nivå samt behov. Tonvikten ligger på samspelet med andra; hur man gör för att ta plats, ge plats och stärka både sin egen och andras möjlighet till kommunikation.  Lektionerna är utformade för att bidra till måluppfyllelse för ämnet svenska på grund- och grundsärskolan, samt ämnesområdet kommunikation för de som läser ämnesområden.

 

NO/NTA

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) ger pedagoger möjlighet att arbeta laborativt med naturvetenskap och teknik från förskoleklass upp till år 9.

Det finns 17 olika teman att välja mellan. För att få jobba med ett tema går pedagogen på en heldagsutbildning. Till temat hör en låda med allt det material klassen kommer att behöva.

Tanken är att göra NO och teknik tillgänglig för alla elever.

För att få tillgång till materialet måste skolan vara medlem i NTA-föreningen och Svedenskolan har från lå 10/11 gått med i denna förening. Personal går sedan på utbildning och NTA-träffar.  Man köper in temalådor med handledning och utbildning.

Bakgrund till NTA
I Sverige har intresset för naturvetenskapliga ämnen hos barn och ungdomar sjunkit vilket även har avspeglat sig i deras skolprestationer. Kungliga vetenskapsakademien fick kännedom om ett skolutvecklingskoncept från USA, Science and Technology for Children (STC), som National Science Resources Center och några andra utvecklat och spridit. Det materialet togs till Sverige och omarbetades till ett svenskt arbetsmaterial. Det är alltså bl a. Kungliga vetenskapsakademien som har utformat det material för undervisning i naturvetenskap och teknik som kallas NTA.

NTA – ett helt koncept
Vi anser att arbetsmaterialet från NTA omsätter den abstrakta naturvetenskapen till en konkret nivå där eleven sätts i centrum. Elever och lärare tydliggör mål och planerar temaperioden tillsammans. Eleven blir också medveten om de kunskaper de behöver inom ämnet NO och Teknik. Eleverna gör egna antaganden och dokumenterar kontinuerligt sitt arbete.

Vill du läsa mer om NTA besök gärna deras hemsidan här...

 

Praktisk/estetisk

Nedan kan du läsa om några av de praktisk/estetiska ämnena på Svedenskolan.

Upplägget på lektionerna varierar utefter vilken klass som har lektion. Med kunskapskraven i läroplanen som utgångspunkt, anpassas lektions innehåll till elevgruppens och individernas nivå samt behov. Gruppstorlekarna varierar från mindre grupper till något större grupper, beroende av vad som är gynnsamt för eleverna. Struktur och givna ramar är en förutsättning för att eleverna ska känna sig trygga och veta vad som förväntas av dem. Därför använder vi scheman av olika slag, både med hjälp av bilder och skriftliga arbetsscheman som visar lektionens innehåll.

Idrott och hälsa
På idrottslektionerna tränar eleverna bland annat på balans, styrka, kondition och rörlighet.  Eleverna lär sig lekar av olika slag och samspel med varandra. De övar turtagning, rums-, tids-, och kroppsuppfattning.

Under utomhusperioderna har vi en härlig natur att tillgå. Vi har ett fint skogsområde precis intill skolan, samt Svedenbadet och Bergshamra idrottsplats. Bara en bit bort ligger Ulriksdals slottspark, där vi har haft flera idrottsdagar.

Musik
Undervisningen i musik syftar till att ge eleverna kunskaper för att göra det möjligt att delta i musikaliska sammanhang. Eleverna uppmuntras att utveckla sin förmåga att spela och sjunga, skapa musik, analysera och samtala om musikens olika uttryck .

Utöver den ordinarie musikundervisningen kan eleverna även delta i skolans kör. Eleverna ges många tillfällen att delta i musikaliska sammanhang genom våra årligt återkommande evenemang som FN-firande, Lucia, kabaré, jul- och sommaravslutningar. 

Vi gör även studie- och konsertbesök utanför skolan.

På Svedenskolan erbjuds några av eleverna även FMT (Funktionsinriktad musikterapi), som är en neuro-muskulär metod, där man utgår från att hjärnan påverkas av att kroppen används på olika sätt. Metoden är icke-verbal och eleven  spelar huvudsakligen på slagverksinstrument, som trummor och symbaler, men även vissa blåsinstrument. Läraren bekräftar/svarar på varje initiativ och handling från eleven på pianot och kommunicerar och ger gensvar på elevens impulser genom ljud och musik.

Bild
I bildundervisningen ges eleverna möjligheten att testa olika tekniker och material. Genom att skapa en bra grund i vetskap om hur de hanterar material och materialets möjligheter så ökar elevernas självständighet och egna lust att skapa samt utveckla sina idéer. Att arbeta i bild är ett sätt att uttrycka sig samtidigt som eleverna blir skickligare i sina finmotoriska färdigheter.

Slöjd
I textilslöjden, trä- och metallslöjden jobbar eleverna med att stimulera skapandeförmågan genom att tillverka föremål i anpassad svårighetsgrad.

Slöjdprocessen anpassas individuellt, uppgifterna bygger på ”steg för steg” principen, utifrån en arbetsbeskrivning och elevens egna idéer. Ibland är projekten även styrda av övergripande teman. De egna projekten varvas med "momentträning", till exempel spikträning; träna på att spika ned spikar i en stubbe, eller, symaskinsträning; träna på att sy efter ett mönster på ett papper.

Vi har även utvecklat ”uteslöjd”. Under uteslöjd använder vi oss av närområdet och tar vara på de resurser som finns i vår natur. Till exempel har vi växtfärgat och byggt barkbåtar.

 

Ytterligare exempel från undervisningen

Skapande Skola

Svedenskolan Bergshamra har sökt och fått bidrag från Skapande Skola läsåret 17/18.

Skapande Skola finns till för att barn och ungdomar ska få möjlighet att möta mer kultur och konst under sin skolgång. För att få tillgång till bidraget måste varje huvudman för skolverkamheten fylla i en ansökan där det framgår vad man önskar använda pengarna till och hur det ska bidra till elevernas utveckling och måluppfyllelse. Bidraget kan enbart användas till aktiviteter med professionella kulturella aktörer och syftet är således att "långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan" (Källa: Kulturrådet).

Läs mer om Skapande Skola här: http://www.kulturradet.se/Skapande-skola/

Med inspiration från Skapande Skola kommer även Svedenskolan Bergshamra satsa på att öka antalet kulturevenemang  för våra elever. Därför kommer alla klasser på skolan att åka iväg på minst ett kulturevenemang under läsåret.

Vi på Svedenskolan Bergshamra har också utsett ett kulturombud. Vårt kulturombud är musikläraren Britt-Marie Grahm. Om du har tips på en spännande författare till vår författarträff eller tips på olika givande kulturevenemang, så får du gärna kontakta Britt-Marie Grahm via mejl enligt följande instruktion: Skriv hennes namn som mejladress efter mallen fornamn-fornamn.efternamn@up.se