Ansök till Svedenskolan

Grunder för mottagande vid Svedenskolan Bergshamras grundskola och grundsärskola (SL 10 kap 35§, 11 kap 34 §):

"Elever med behov av särskilt stöd - diagnos inom autismspektrumtillstånd"

Ansökan, steg för steg:

1. Ansökan till Svedenskolan görs på blankett som finns att ladda ner lägst ner på sidan. Det är viktigt att ansökan är komplett. Ansökan stämplas med ankomstdatum när den inkommer till skolans expedition.

2. Vi skickar en bekräftelse på mottagen ansökan. Ködatum registreras från det datum då komplett ansökan har inkommit. Se punkt 3.

3. För att ansökan till oss ska anses som komplett bifogas psykologisk utredning där autismdiagnos framgår samt ett pedagogiskt utlåtande från nuvarande förskola/skola. Vid ansökan till grundsärskolan bifogas även beslut från hemkommunen om mottagande i grundsärskolan.

4. Inför en eventuell skolplacering vid Svedenskolan träffar vi eleven (om möjlighet finns), vårdnadshavare och representanter från elevens tidigare skola för att få en bild av elevens styrkor och stödbehov. Informationen ligger till grund för hur vi sedan planerar ett eventuellt mottagande av eleven. Vårdnadshavare får därefter en återkoppling.

5. Erbjudande om plats skickas till vårdnadshavare. Svar krävs av vårdnadshavare inom en vecka.

6. Om ni tackar nej till den erbjudna platsen, kommer platsen att tilldelas en annan elev. Vill ni ansöka om plats igen måste ni skicka in en ny ansökan.

7. Om det inte finns plats får ni ett skriftligt meddelande om detta i april/maj. Ni behöver inte förnya ansökan, barnet står kvar i kön och flyttas automatiskt upp till nästa årskurs. Viktigt att ni meddelar oss om det sker någon förändring gällande årskurs, skolform eller om ni skulle byta kontaktuppgifter.

8. Svedenskolans expedition ansvarar för registrering av eleven och gör i ordning en elevakt. Inskickade dokument förvaras inlåsta tillgängliga endast för behöriga personer.